Rediger billeder:

Tryk på linket Rediger billede. Tryk på beskær-tasten. Beskær billedet. Tryk igen på beskær-tasten. Tryk derefter på Gem-tasten. Så er billedet beskåret.